Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Przekaż nam 1 % … swojego czasu !

I. Cele wolontariatu w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Lublinie:

 • pomoc w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia
 • stwarzanie ludziom młodym możliwości uzyskania doświadczeń zawodowych
 • stwarzanie emerytom i rencistom możliwości kontynuacji pracy zawodowej
 • pomoc indywidualnym użytkownikom biblioteki w korzystaniu z jej zasobu
 • kształtowanie w świadomości społecznej wizerunku Stowarzyszenia - jako instytucji realizującej potrzeby społeczeństwa obywatelskiego

II. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która:

 • zdecyduje się na taką formę współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w Lublinie , w wieku od lat 18 do 80+ (nie mamy górnej granicy wieku dla wolontariuszy)
 • jest odpowiedzialna, rzetelna i cierpliwa
 • jest komunikatywna i lubi pracować w zespole
 • posiada otwarty umysł i kulturę osobistą

III. Rodzaje prac do wykonania w ramach wolontariatu w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Lublinie

Pomoc w prowadzeniu Biblioteki i Czytelni Prasy Katolickiej

 • wprowadzanie nowych pozycji książkowych do programu bibliotecznego
 • sprawdzanie ewidencji czasopism
 • prowadzenie archiwum czytelni i biblioteki
 • sporządzanie pism do wydawnictw i redakcji
 • zbieranie materiałów, przeprowadzanie wywiadów w ramach projektu Czytelni Prasy Katolickiej
 • katalogowanie zasobu bibliotecznego
 • wprowadzanie danych
 • dyżury w Bibliotece i Czytelni
 • opieka nad czytelnikami
 • wykonywanie kserokopii

Strona internetowa

Praca przy organizacji  Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy Biblijnej

IV. Korzyści dla wolontariuszy:

 • praca w twórczym zespole
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności lub doskonalenia już posiadanych
 • możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu historii i archiwistyki lub poszerzenia już posiadanej w tym zakresie
 • możliwość praktycznego wykorzystania posiadanych umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego
 • możliwość kontynuacji pracy zawodowej
 • możliwość spotkania nowych ludzi, nawiązania nowych kontaktów, aktywizacji społecznej (socjalizowania się)
 • podniesienie poczucia własnej wartości zawodowej
 • rozwój poczucia więzi z określonym środowiskiem zawodowym
 • możliwość otrzymania publikacji wydawanych przez APW

V. Aby zostać wolontariuszem w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Lublinie:

 1. wypełnić ankietę osobową kandydata na wolontariusza
 2. wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej z przedstawicielem/ami Stowarzyszenia
 3. podpisać porozumienie o współpracy,
 4. wziąć udział w szkoleniu przygotowującym wolontariusza do wykonywania pracy w  Stowarzyszeniu