ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Statut

Statut Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” [DO POBRANIA]

STATUT 
KATOLICKIEGO  STOWARZYSZENIA
„CIVITAS  CHRISTIANA”

Rozdział I.
Przepisy  Ogólne
§ 1

1.     Organizacja nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwana dalej Stowarzyszeniem.

2.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.     Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 2

1.     Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną, zrzeszającą katolików  świeckich.

2.     Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3.     Stowarzyszenie ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: Oddziałów Okręgowych oraz Oddziałów. Stowarzyszenie ma prawo powoływania innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia, działających na podstawie regulaminu nadanego przez organ powołujący taką jednostkę organizacyjną.

4.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.

5.     Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego, Krajowy Asystent Kościelny dla Stowarzyszenia  jest mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Asystenci diecezjalni mogą być powoływani dla danej diecezji, jeżeli na jej terenie istnieją struktury Stowarzyszenia.

§ 3

1.     Stowarzyszenie posiada sztandar oraz emblemat organizacyjny, na którym znajduje się fragment Drzwi Gnieźnieńskich oraz napis CIVITAS CHRISTIANA.

2.     Znak graficzny emblematu zatwierdza Rada Główna Stowarzyszenia.

Rozdział  II.
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową, a w szczególności:

1)    ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,

2)    przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,

3)    kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1)    pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła,

2)    umacnianie i budowanie tożsamości narodowej oraz stałą troskę o rozwój kultury ojczystej,

3)    wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych z celami Stowarzyszenia,

4)    promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych,

5)    współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia,

6)    realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celami Stowarzyszenia,

7)    współpracę z parafiami w zakresie ewangelizacji życia społecznego i kulturalnego we wspólnotach lokalnych,

8)    współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach,

9)    pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz  pomocowej.

§ 6

1.       Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia oraz członkom Stowarzyszenia.

2.       Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1. należy do kompetencji Rady Głównej.

3.       Wnioskowanie w sprawach wyróżnień i odznak przynależy do Przewodniczącego Stowarzyszenia, Rady  Głównej, Zarządu oraz Rad Oddziałów Okręgowych.

4.       Nadawanie wyróżnień i odznak należy do kompetencji Przewodniczącego Stowarzyszenia, po uzyskaniu opinii Zarządu.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia

§  7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, katolicy, stale związani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z racji na zamieszkanie lub wykonywaną funkcję – które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§ 8

1.     O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Oddziału Okręgowego skupiającego Oddział, do którego kandydat zamierza przynależeć, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków Stowarzyszenia.

2.     Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Rady Głównej od uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego o przyjęciu danego kandydata do Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o tej uchwale. Uchwała  Rady Głównej, wydana w sprawie, jest ostateczna.

§ 9

1. Członek Stowarzyszenia posiada:

1)    czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2)      prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2.   Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:

1)      przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2)      brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie płacić składki członkowskie.

§ 10

1.     Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia.

2.     Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Oddziału Okręgowego w następujących przypadkach:

1)      rezygnacji z członkostwa, złożonej przez członka na piśmie lub ustnie do protokołu podczas posiedzenia Rady Głównej, Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału,

2)      zalegania przez członka z opłatą składek za okres co najmniej 12 miesięcy,

3)      śmierci członka,

4)      nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

5)      prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym Statutem,

6)      popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

7)      innych ważnych powodów godzących w dobre imię Stowarzyszenia.

3.     Od uchwał Zarządu Oddziału Okręgowego w sprawach, o których mowa w ust. 2. pkt. 2), 4), 5), 6), 7) członek Stowarzyszenia może odwołać się do Rady Głównej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o skreśleniu go z listy członków Stowarzyszenia. Uchwała Rady Głównej, wydana w sprawie, jest ostateczna.

4.     O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia  oraz o skreśleniu z listy członków Zarząd Oddziału Okręgowego, powiadamia w terminie  do 14 dni Zarząd Stowarzyszenia; w tym samym terminie Rada Główna powiadamia Zarząd Stowarzyszenia o treści rozstrzygnięcia podjętego po wniesieniu odwołania zgodnie z ust. 3. niniejszego § 10 oraz zgodnie z ust. 2. w § 8.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia
A. Postanowienia Ogólne

§ 11

1.     Władzami Stowarzyszenia są władze naczelne, władze Oddziałów Okręgowych i władze Oddziałów.

2.     Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie,

2)      Rada Główna, Przewodniczący Stowarzyszenia, Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

3.     Władzami Oddziałów Okręgowych są:

1)      Walne Zebranie Oddziału Okręgowego,

2)       Zarząd Oddziału Okręgowego.

4.     Władzami Oddziałów są:

1)      Walne Zebranie Oddziału,

2)       Zarząd Oddziału.

§ 12

Wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków odpowiednich struktur w głosowaniu tajnym.

§ 13

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 14

1.       Rada Główna, Zarządy Oddziałów Okręgowych, Zarządy Oddziałów oraz Komisja Rewizyjna mogą w trakcie kadencji dokooptować do swego składu członków w liczbie nie przekraczającej1/4 składu wybranego przez Walne Zebranie danego szczebla, przy zachowaniu liczby członków tych władz, przewidzianej w Statucie. Kooptacji dokonują, w formie uchwały, wymienione organy spośród członków odpowiednich struktur Stowarzyszenia.

2.       Kadencja członków Rady Głównej, Zarządów Oddziałów Okręgowych, Zarządów Oddziałów  i Komisji Rewizyjnej, którzy zostali dokooptowani w trybie, o którym mowa w ust. 1. kończy się jednocześnie z kadencją pozostałych członków tych władz.

B. Walne Zebranie

§ 15

1.       Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.       Walne Zebrania są:

1)       zwyczajne,

2)       nadzwyczajne.

3.       Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 200 członków. W przypadku wyższej liczby członków, Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonym uchwałą Rady Głównej.

4.       Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania.

5.       Walne Zebranie jest zwoływane uchwałą Rady Głównej, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania oraz wskazuje dwa terminy posiedzeń.

6.       Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów, z tym że w terminie pierwszego posiedzenia przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś w terminie drugiego posiedzenia bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

7.       Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania, zgodnie z ust. 3., są wszyscy członkowie Stowarzyszenia lub delegaci.

8.       Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)      uchwalanie założeń ideowo – programowych i wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2)      uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

3)      wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia,

4)      wybór członków  Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej,

5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej z działalności w minionej kadencji,

6)      udzielenie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującej Radzie Głównej,

7)      podejmowanie uchwał i stanowisk, dotyczących wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania,

8)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 16

1.     Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata dla celów wymienionych w § 15 ust. 8. pkt. 1), 3), 4), 5), 6); poza sprawami określonymi w zdaniu poprzedzającym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania mogą być również inne sprawy należące do jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa lub Statutem.

2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Rada Główna:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.

4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.     Rada Główna zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania  co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§ 17

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:

1)    członkowie (delegaci),

2)    członkowie ustępujących władz naczelnych.

C. Rada Główna

§ 18

1.     Rada Główna jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami, dokonującymi wyboru nowej Rady Głównej.

2.     Rada Główna składa się z 20 – 40 członków.

3.     Obowiązkiem członka Rady Głównej jest aktywne uczestnictwo w jej pracach.

§ 19

1.     Do zakresu działania Rady Głównej należy w szczególności:

1)       realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie założeń ideowo – programowych, kierunków działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,

2)       podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania, zawierającej porządek obrad Walnego Zebrania oraz tryb i zasady wyboru delegatów,

3)       wybór – na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia – 1 – 3 wiceprzewodniczących Stowarzyszenia, sekretarza generalnego Stowarzyszenia oraz prezesa Zarządu i członków Zarządu,

4)       powierzenie pełnienia obowiązków Przewodniczącego Stowarzyszenia w wypadkach, o których mowa w ust. 2. i 3.,

5)       odwoływanie wiceprzewodniczących Stowarzyszenia i sekretarza generalnego Stowarzyszenia oraz prezesa Zarządu i członków Zarządu w trybie, o którym mowa w ust. 4.,

6)       powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Okręgowych oraz Oddziałów; powoływanie i rozwiązywanie innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia, działających na podstawie regulaminu nadanego przez Radę Główną,

7)       zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia, rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,

8)       uchwalanie regulaminów wewnętrznych, z wyjątkiem regulaminów stanowiących źródła prawa pracy lub dotyczących praw i obowiązków pracowników Stowarzyszenia,

9)       ustalanie wysokości składek członkowskich,

10)  rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 8 ust. 2. oraz w § 10 ust. 3. Statutu.

2.     Rada Główna, w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Stowarzyszenia, a także trwałej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Przewodniczącego Stowarzyszenia jednemu z członków Rady Głównej. Przepis § 12 stosuje się odpowiednio.

3.     Pełniący obowiązki Przewodniczącego Stowarzyszenia wykonuje swoją funkcję do czasu najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania, chyba że wcześniej zostanie zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenia. Wówczas kadencja tak wybranego Przewodniczącego Stowarzyszenia kończy się wraz z wyborem Przewodniczącego podczas zwyczajnego Walnego Zebrania  Stowarzyszenia.

4.     Odwołanie wiceprzewodniczących Stowarzyszenia i sekretarza generalnego Stowarzyszenia oraz prezesa Zarządu i członków Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia lub na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem przez co najmniej 1/3 członków Rady Głównej  na mocy uchwały Rady Głównej.

5.     Rada Główna zatwierdza składy Zarządów Oddziałów Okręgowych i Zarządów Oddziałów oraz zmiany w ich składach.

6.     Posiedzenia Rady Głównej zwoływane są przez Przewodniczącego Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Głównej. Posiedzenia Rady Głównej odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku, w tym co najmniej jedno przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu obrachunkowego za rok kalendarzowy.

7.     Przewodniczący Stowarzyszenia jest członkiem Rady Głównej i kieruje jej pracami. W przypadkach, o których mowa w ust. 2. Przewodniczący Stowarzyszenia przestaje być członkiem Rady Głównej.

8.     Szczegółowe zasady działania Rady Głównej określa uchwalony przez nią regulamin.

D. Przewodniczący  Stowarzyszenia

§ 20

1.     Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia. Kadencja Przewodniczącego Stowarzyszenia trwa do najbliższego Walnego Zebrania, dokonującego wyboru nowego Przewodniczącego Stowarzyszenia.

2.     Przewodniczący Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu – może zawiesić w czynnościach Zarządy Oddziałów Okręgowych i Zarządy Oddziałów w razie stwierdzenia, że ich działalność jest sprzeczna z założeniami ideowo – programowymi Stowarzyszenia, bądź z niniejszym Statutem lub uchwałami władz naczelnych.

3.     W sytuacji, o której mowa w ust. 2., Przewodniczący Stowarzyszenia powołuje zarząd komisaryczny dla danego Oddziału Okręgowego lub Oddziału; zarząd komisaryczny w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest przygotować nadzwyczajne Walne Zebranie tego Oddziału Okręgowego lub Oddziału w celu wyboru nowych władz.

4.     W przypadku niezatwierdzenia przez Radę Główną składu Zarządu Oddziału Okręgowego lub zmian w jego składzie, zgodnie z postanowieniami §19 ust. 5., Przewodniczący Stowarzyszenia może również powołać zarząd komisaryczny dla danego Oddziału Okręgowego do czasu przeprowadzenia Walnego Zebrania tego Oddziału Okręgowego..

5.     W przypadku niezatwierdzenia przez Radę Główną składu Zarządu Oddziału lub zmian w jego składzie, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 5., Przewodniczący Stowarzyszenia może powołać zarząd komisaryczny  do kierowania tym Oddziałem do czasu przeprowadzenia Walnego Zebrania tego Oddziału.

6.     Zarządom komisarycznym, o których mowa w ust. 3. – 5. przysługują uprawnienia odpowiednio Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału. Z dniem powołania zarządu komisarycznego członkowie danego Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału zostają automatycznie odwołani.

7.     W sytuacji, o której mowa w ust. 2. – 5. Przewodniczący Stowarzyszenia zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z podjętych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Głównej.

E. Zarząd

  § 21

1.     Zarząd składa się z  3 – 5 członków, w tym prezesa. Kadencja Zarządu trwa do czasu wyboru nowego Zarządu przez nowo wybraną Radę Główną.

2.     Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego Stowarzyszenia, wiceprzewodniczących Stowarzyszenia, sekretarza generalnego Stowarzyszenia, a także nie mogą być w składzie Komisji Rewizyjnej.

3.     Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.

4.     Do kompetencji Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Rady Głównej i decyzji Przewodniczącego Stowarzyszenia,

2)      organizowanie i zarządzanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3)      sporządzanie i uchwalanie budżetu, uchwalanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,

4)      wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

5.     Szczegółowe zasady działania Zarządu określa jego regulamin zatwierdzony przez Radę Główną.

§ 22

1.     Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również zaciąganie zobowiązań finansowych, składają łącznie: 1) Przewodniczący Stowarzyszenia lub jeden z wiceprzewodniczących Stowarzyszenia lub sekretarz generalny Stowarzyszenia z 2)  prezesem Zarządu lub  jednym z członków Zarządu.

2.     Prawa wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia, prawa fundatora w powołanych fundacjach wykonują łącznie Przewodniczący Stowarzyszenia, wszyscy wiceprzewodniczący Stowarzyszenia i sekretarz generalny Stowarzyszenia. Wyżej wymienieni za zgodą Rady Głównej mogą powierzyć wykonywanie swych praw lub nadzoru innym osobom.

F. Komisja Rewizyjna

§ 23

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 7 – 11 członków, których kadencja trwa do najbliższego Walnego Zebrania, dokonującego wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

3.     Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia przez władze i członków Stowarzyszenia,

2)      przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej i finansowej władz Stowarzyszenia,

3)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Głównej,

4)      przedstawianie Radzie Głównej protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

5)      prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

6)      przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniu przekazanie wniosków właściwym organom Stowarzyszenia,

7)      przedstawianie Radzie Głównej sprawozdania z działalności Komisji.

5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnych Zebrań.

6.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Głównej.

7.     Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Rozdział V.
Oddziały Okręgowe i Oddziały

A. Oddziały Okręgowe

§ 24

1.     Oddziały Okręgowe w drodze uchwały powołuje i rozwiązuje Rada Główna, określając ich strukturę organizacyjną.

2.     Do powołania Oddziału Okręgowego wymagana jest liczba co najmniej trzech Oddziałów.

3.     Oddział Okręgowy skupia i koordynuje podległe mu Oddziały.

4.     Oddziały Okręgowe prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez władze naczelne Stowarzyszenia.

§ 25

Władzami Oddziału Okręgowego są:

1)      Walne Zebranie Oddziału Okręgowego,

2)       Zarząd Oddziału Okręgowego.

§ 26

1.     Walne Zebranie Oddziału Okręgowego jest najwyższą władzą tego Oddziału. Walne Zebranie Oddziału Okręgowego może być zwyczajne i nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Okręgowego. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego zwoływane jest raz na cztery lata w celach wymienionych w ust. 7.

2.     W Walnym Zebraniu Oddziału Okręgowego uczestniczą wszyscy członkowie tego Oddziału, jeżeli liczy on nie więcej niż 70 członków. Jeżeli ich liczba jest wyższa niż 70, Walne Zebranie Oddziału Okręgowego odbywa się z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonym uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego.

3.     Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego.

4.     Walne Zebranie Oddziału Okręgowego jest zwoływane uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania oraz wskazuje dwa terminy posiedzeń.

5.     Uchwały Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego są podejmowane zwykłą większością głosów, z tym że w terminie pierwszego posiedzenia przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś w terminie drugiego posiedzenia bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

6.     Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego, zgodnie z ust. 2. są wszyscy członkowie Oddziału Okręgowego  lub delegaci.

7.     Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego należy:

1)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Okręgowego,

2)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Okręgowego,

3)      uchwalanie kierunków działania Oddziału Okręgowego,

4)      wybór członków Zarządu Oddziału Okręgowego, w tym przewodniczącego,

5)      podejmowanie uchwał i stanowisk, dotyczących wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów i programu Stowarzyszenia przez Oddział Okręgowy.

§ 27

1.     W Walnym Zebraniu Oddziału Okręgowego uczestniczą:

1)      członkowie (delegaci) Oddziału Okręgowego,

2)      członkowie ustępujących władz Oddziału Okręgowego,

3)      delegat Rady Głównej.

2.     Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału Okręgowego.

3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego zwołuje Zarząd tego Oddziału:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału Okręgowego.

4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.

5.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.     Zarząd Oddziału Okręgowego zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania tego Oddziału co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§ 28

1.     Działalnością Oddziału Okręgowego, między  zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Oddziału Okręgowego, kieruje Zarząd Oddziału Okręgowego, składający się z 4 – 11 członków. Kadencja członków Zarządu Oddziału Okręgowego trwa do najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego.

2.     Zarząd Oddziału Okręgowego dokonuje wyboru 1 – 2 wiceprzewodniczących i sekretarza Zarządu Oddziału Okręgowego.

3.     Obowiązkiem członka Zarządu Oddziału Okręgowego jest aktywne uczestnictwo w jego pracach.

§ 29

1.       Składy Zarządów Oddziałów Okręgowych i zmiany w ich składach wymagają zatwierdzenia przez Radę Główną.

2.     Zarząd Oddziału Okręgowego, w przypadku rezygnacji przewodniczącego Rady Oddziału Okręgowego, a także trwałej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego jednemu z członków tego Zarządu.

3.     Pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego wykonuje swoją funkcję do czasu najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego, chyba że wcześniej zostanie zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w celu wyboru przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego. Wówczas kadencja tak wybranego przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego kończy się wraz z wyborem przewodniczącego podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego.

4.     W przypadkach, o których mowa w ust. 2. pozostaje on nadal członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego.

§ 30

Do zakresu działania Zarządów Oddziałów Okręgowych należy w szczególności:

1)    realizacja celów i programu Stowarzyszenia,

2)    wykonywanie uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego,

3)    realizacja kierunków i zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału Okręgowego,

4)    organizowanie działalności Stowarzyszenia w ramach Oddziału Okręgowego,

5)    przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia w ramach Oddziału znajdującego się w obrębie danego Oddziału Okręgowego,

6)    podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego, zawierającej porządek obrad oraz tryb i zasady wyboru delegatów,

7)    uchwalanie regulaminu organizacyjnego dla danego Oddziału Okręgowego.

§ 31

1.     Posiedzenia Zarządów Oddziałów Okręgowych odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządów Oddziałów Okręgowych określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

§ 32

1.       Oddział Okręgowy może być rozwiązany w następujących wypadkach:

1)     spadku liczby członków poniżej 45 lub liczby Oddziałów poniżej 3,

2)     wniosku Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

3)     wniosku Zarządu Oddziału Okręgowego,

4)     nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu i nierealizowania uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia.

2.       Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Okręgowego podejmuje w formie uchwały Rada Główna.

3.     Po rozwiązaniu Oddziału Okręgowego, Rada Główna podejmuje uchwałę w sprawie przynależności Oddziałów dotychczas skupionych w rozwiązanym Oddziale Okręgowym. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Rada Główna nie może podjąć powyższej uchwały, Przewodniczący Stowarzyszenia może powołać zarząd komisaryczny, któremu przysługiwać będą uprawnienia zarządu rozwiązanego Oddziału Okręgowego w stosunku do Oddziałów pozostających dotychczas w strukturze rozwiązanego Oddziału Okręgowego.

B.   Oddziały

§ 33

1.     Oddziały w drodze uchwały powołuje i rozwiązuje Rada Główna, określając ich strukturę organizacyjną.

2.     Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków, zamieszkałych lub pracujących na terenie działania Oddziału.

3.     Przynależność członka Stowarzyszenia do danego Oddziału wynika z jego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Członek Stowarzyszenia przynależy do Oddziału, którego siedziba znajduje się w miejscowości, w której  członek Stowarzyszenia mieszka lub pracuje albo, którego siedziba znajduje się w miejscowości najbliżej położonej miejscowości, w której członek Stowarzyszenia mieszka lub pracuje. Można być członkiem tylko jednego Oddziału.

4.     W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o przeniesienie go do innego Oddziału, właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania lub miejsce pracy.

5.     Szczegółowy tryb i zasady przeniesienia określa regulamin uchwalony przez Radę Główną.

6.     Oddziały prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez władze naczelne Stowarzyszenia oraz władze Oddziału Okręgowego.

§ 34

Władzami Oddziału są:

1)    Walne Zebranie Oddziału,

2)    Zarząd Oddziału.

§ 35

1.       Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą tego Oddziału. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest raz na cztery lata w celach wymienionych w ust. 7.

2.       W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą wszyscy członkowie tego Oddziału, jeżeli liczy on nie więcej niż 50 członków. Jeżeli ich liczba jest wyższa niż 50, Walne Zebranie Oddziału może odbywać się z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonym uchwałą Zarządu Oddziału.

3.       Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania Oddziału.

4.       Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane uchwałą Zarządu Oddziału, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania oraz wskazuje dwa terminy posiedzeń.

5.       Uchwały Walnego Zebrania Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów, z tym że w terminie pierwszego posiedzenia przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś w terminie drugiego posiedzenia bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

6.       Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Oddziału, zgodnie z ust. 2., są wszyscy członkowie Oddziału lub delegaci.

7.       Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

1)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,

2)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

3)      uchwalanie kierunków działania Oddziału,

4)      wybór członków Zarządu Oddziału, w tym przewodniczącego,

5)      podejmowanie uchwał i stanowisk, dotyczących wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania Oddziału,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów i programu Stowarzyszenia przez Oddział.

§ 36

1.      W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:

1)    członkowie (delegaci) Oddziału,

2)    członkowie ustępujących władz Oddziału,

3)    delegat Rady Głównej.

2.       Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin  uchwalony przez Zarząd Oddziału.

3.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd  tego Oddziału:

1)  z własnej inicjatywy,

2) na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.

5.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje nad sprawami, dla  których zostało zwołane.

6.       Zarząd Oddziału zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania tego Oddziału co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§ 37

1.     Działalnością Oddziału, między  zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Oddziału, kieruje Zarząd Oddziału, składający się z 4 – 11 członków. Kadencja członków Zarządu Oddziału trwa do najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.

2.     Zarząd Oddziału dokonuje wyboru 1 – 2 wiceprzewodniczących i sekretarza Zarządu Oddziału.

3.     Obowiązkiem członka Zarządu Oddziału jest aktywne uczestnictwo w jego pracach.

§ 38

1.     Składy Zarządów Oddziałów i zmiany w ich składach wymagają zatwierdzenia przez Radę Główną.

2.     Zarząd Oddziału, w przypadku rezygnacji przewodniczącego Zarządu  Oddziału, a także trwałej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków przewodniczącego Zarządu Oddziału jednemu z członków tego Zarządu.

3.     Pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Oddziału wykonuje swoją funkcję do czasu najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału, chyba że wcześniej zostanie zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w celu wyboru przewodniczącego Zarządu Oddziału. Wówczas kadencja tak wybranego przewodniczącego Zarządu Oddziału kończy się wraz z wyborem przewodniczącego podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.

4.     W przypadkach, o których mowa w ust. 2. przewodniczący pozostaje  nadal członkiem Zarządu Oddziału.

§ 39

Do zakresu działania Zarządów Oddziałów należy w szczególności:

1)    realizacja celów i programu Stowarzyszenia,

2)    wykonywanie uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia, władz Oddziału Okręgowego, Walnego Zebrania Oddziału,

3)    realizacja kierunków i zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału,

4)    organizowanie działalności Stowarzyszenia na swoim terenie,

5)    podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału, zawierającej porządek obrad oraz tryb i zasady wyboru delegatów,

6)    uchwalanie regulaminu organizacyjnego dla danego Oddziału.

§ 40

1.     Posiedzenia Zarządów Oddziałów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządów Oddziałów określają regulaminy uchwalone przez te Zarządy.

§ 41

1. Oddział może być rozwiązany w następujących wypadkach:

1)    spadku liczby członków poniżej 15,

2)    wniosku Walnego Zebrania Oddziału w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

3)    wniosku Zarządu Oddziału Okręgowego, któremu podlega dany Oddział,

4)    nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu i nierealizowania uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia i władz Oddziału Okręgowego.

2. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje w formie uchwały Rada Główna.

Rozdział VI.
Majątek  i  Działalność  Gospodarcza  Stowarzyszenia

§ 42

1.       Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1)     ruchomości i nieruchomości, będące własnością Stowarzyszenia,

2)     inne prawa majątkowe,

3)     środki pieniężne.

2.       Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, spadków, zapisów, darowizn oraz z ofiarności publicznej.

§ 43

1.       Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że środki uzyskane z tej działalności są przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2.       Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek już istniejących.

Rozdział VII.
Przepisy    Końcowe  i  Przejściowe

§ 44

1.     Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

2.     Statut wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski, zgodnie z kan. 299 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 45

1.     Stowarzyszenie może być rozwiązane, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

2.     Likwidatorami są członkowie Rady Głównej, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.     Rozwiązując Stowarzyszenie Walne Zebranie decyduje, w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski, o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia.

4.     Szczegółowy tryb postępowania w trakcie likwidacji Stowarzyszenia zostanie określony w uchwale, o której mowa w ust. 1.

§ 46

1.     Dotychczasowi członkowie Rady Głównej pełnią swe funkcje do końca kadencji Rady Głównej.

2.     Dotychczasowi członkowie Rad Oddziałów Okręgowych oraz Rad Oddziałów z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu stają się odpowiednio członkami Zarządów Oddziałów Okręgowych oraz członkami Zarządów Oddziałów.

3.     Jeżeli liczba członków Rady Głównej przekracza liczbę określoną w niniejszym Statucie dla Rady Głównej, wszyscy członkowie tej Rady pełnią swe funkcje do końca jej kadencji.

4.     Jeżeli liczba członków dotychczasowych Rad Oddziałów Okręgowych lub Rad Oddziałów przekracza liczbę określoną w niniejszym Statucie odpowiednio dla Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału, wszyscy pełnią swe funkcje odpowiednio jako członkowie Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału do końca kadencji.

5.     Główna Komisja Rewizyjna pełni swe obowiązki jako Komisja Rewizyjna w oparciu o postanowienia § 23 do czasu wyboru Komisji Rewizyjnej na najbliższym, po przyjęciu niniejszego Statutu, Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

6.     Komisje Rewizyjne Oddziałów Okręgowych ulegają rozwiązaniu z chwilą wejścia  w życie  niniejszego Statutu.

7.     Osoby pełniące funkcje wiceprzewodniczących Rady Głównej oraz sekretarza Rady Głównej  z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu pełnią funkcje odpowiednio wiceprzewodniczących Stowarzyszenia oraz sekretarza generalnego Stowarzyszenia.

Zmień rozmiar fontu
Kontrast

Copyright 2020 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie