ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

II Powiatowy Konkurs Oratorski “Idącym w przyszłość”

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Powiatowego Konkursu Oratorskiego “Idącym w przyszłość”, który jako Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” po raz kolejny, a w ramach Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego po raz pierwszy, mamy przyjemność organizować wspólnie z Akcją Katolicką przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 7. i 8. Szkół Podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego oraz dla uczniów klas 7. i 8. i ponadpodstawowych imienia kard. Stefana Wyszyńskiego z terenu Województwa Lubelskiego.

Konkurs oratorski “Idącym w przyszłość” poświęcony jest pamięci Prymasa Tysiąclecia. Celem jest popularyzowanie działalności społecznej i nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, zachęcanie młodzieży do zgłębiania najnowszej historii Polski, a także propagowanie postawy patriotyzmu., jak również szerzenie kultury słowa i uwrażliwianie na piękno ojczystego języka.

Pomysłodawczynią i realizatorką konkursu jest pani Irena Okoń reprezentującą Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Współorganizatorami są: Oddział Akcji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka im. Anny Kamieńskiej w Świdniku .

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno i kulturę języka polskiego, rozwijanie zainteresowań młodzieży najnowszą historią Polski i jej kluczowych postaci. Ważnym aspektem było przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszenia oraz dołączonego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Kartę zgłoszenia należy złożyć do dnia 31 marca 2022 (decyduje data stempla pocztowego) roku w Miejsko–Powiatowej Bibliotece Publicznej im. A. Kamieńskiej w Świdniku, ul. Niepodległości 13; 21-040 Świdnik. 
W przypadku przesyłki listowej na kopercie należy dopisać: „Oddział dla dzieci i młodzieży”. Obowiązkiem uczestnika konkursu jest przygotowanie do prezentacji (przeczytania):
– fragmentu książki „Zapiski więzienne” Stefan Kardynał Wyszyński – kronik życia codziennego Prymasa Tysiąclecia okresu internowania;
– fragmentu z książki „Idącym w przyszłość” Stefana Wyszyńskiego – zbioru fragmentów przemówień Kardynała.
Link umożliwiający dostęp do w/w publikacji będzie dostępny w mediach społecznościowych M-PBP, MOK i na stronie internetowej Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku.

Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.  Uczestnicy proszeni są o udostępnienie nagrań wystąpienia w formie filmu. Warunkiem dopuszczenia nagrania do konkursu jest udostępnienie ich w jednym z popularnych formatów – MP4, MPEG-4, AVI lub MOV.  Linki do udostępnionych nagrań należy przesłać na adres organizatora: dzieci@bibliotekaswidnik.pl do dnia 10 kwietnia 2022 roku. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 26 kwietnia 2022 roku na stronie Organizatora i Współorganizatorów.

Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerami telefonów:
Oddział AK przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku – Irena Okoń 603 787 676
Oddział dla Dzieci M-PBP w Świdniku  –   506 024 857 

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa możliwa jest do pobrania poniżej.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie