ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Formacja

TOŻSAMOŚĆ
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Jesteśmy ogólnopolską organizacją formacyjno – edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami.
W świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzymy ład etyczno – społeczny w naszej Ojczyźnie.

  1. Pismo Święte, Tradycja i Magisterium Kościoła stanowią fundament naszej tożsamości.
  2. Więź polskości z katolicyzmem uważamy za podstawę kulturową Narodu, będącą źródłem jego godności i wolności.
  3. Naszym głównym zadaniem jest pogłębianie formacji katolicko – społecznej, obejmującej wymiary: religijno – duchowy, edukacyjny, społeczny i patriotyczny. Formacja ta ma charakter trwały i integralny, a jej celem jest przygotowanie naszych członków do realizacji swego powołania.
  4. Podstawowym sposobem wypełniania naszej misji jest kształtowanie społecznego wymiaru wiary poprzez działania edukacyjne na rzecz godności człowieka, rodziny, kultury, polityki i ekonomii.

Z Uchwały Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia  11 czerwca 2016 r.
w sprawie:  przyjęcia dokumentu „Tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”.

Logo Stowarzyszenia Fragment Drzwi Gnieźnieńskich przedstawiający złożenie świętego Wojciecha do grobu.

Pracę formacyjną uznajemy, za podstawę do odpowiedzialnego i konsekwentnego wypełniania zadań części laikatu katolickiego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że formacja katolicko-społeczna jest drogą kształtowania ludzi sumienia, którzy w duchu Ewangelii, kierując się wskazaniami nauki społecznej Kościoła, posiadając niezbędne przygotowanie praktyczne do pełnienia służby społecznej, podejmą trud budowania polskiego życia państwowego i narodowego na fundamencie prawdy, w zgodzie z chrześcijańskim systemem wartości i polską tradycją narodową.

Formację, rozumiemy jako doskonalenie się w powołaniu, poprzez stały proces edukacyjno-formacyjny dokonujący się w Ośrodkach Formacji Katolicko-Społecznej, czyli szkołach formacji. Praca ta ma charakter trwały i integralny oparty na stałym programie formacyjnym, poszerzonym o zadania wynikające z przyjmowanych corocznie przez Radę Główną, uchwał programowych.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie